Wiadomości

Etyka, wizerunek, ceremoniał policyjny – szkolenie kadry kierowniczej

W auli KWP w Katowicach odbyło się wczoraj szkolenie kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla garnizonu śląskiego. Jego tematyka objęła etykę zawodową, wizerunek funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji oraz ceremoniał policyjny. Szkolenie było elementem realizowanego przez KGP "Harmonogramu wdrażania wybranych rekomendacji w zakresie optymalizacji działań Policji na rzecz kształtowania systemu wartości profesjonalizacji postaw zawodowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa... "

Tematyką zorganizowanego dzisiaj przez Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach szkolenia były zagadnienia poruszone na odprawie szkoleniowej naczelników wydziałów prezydialnych i komunikacji społecznej, która odbyła się w połowie marca w Komendzie Głównej Policji. Koncepcja zatwierdzona przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława Szymczyka porusza problematykę wizerunku, jako jednego z najistotniejszych elementów wpływających na poziom społecznego zaufania oraz jakości i skuteczności służby i pracy w Policji. Zagadnienia z obszaru wdrażanej przez Gabinet Komendanta Głównego Policji koncepcji w zakresie nadania większego znaczenia kwestiom dbałości o wygląd zewnętrzny policjantów oraz regulaminowym i etycznym zachowaniom policjantów w służbie objęły takie obszary jak: kultura organizacyjna instytucji, wizerunek instytucji, ceremoniał policyjny w praktyce i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz wygląd umundurowanych funkcjonariuszy i pracowników Policji w służbie lub pracy, jak również w trakcie uroczystości. Opracowana przez Gabinet Komendanta Głównego Policji koncepcja kieruje uwagę na odpowiednie przygotowanie policjanta do służby, na właściwe umundurowanie podczas odpraw służbowych, przeglądy umundurowania oraz regulaminowe i etyczne zachowanie policjantów w służbie oraz bezwzględne reagowanie na wszelkie przypadki niepożądanych zachowań.

Szkolenie skierowane było przede wszystkim do kadry kierowniczej z jednostek terenowych oraz wydziałów komendy wojewódzkiej, a także rzeczników prasowych garnizonu śląskiego oraz osób odpowiedzialnych za ceremoniał policyjny. Przeprowadził je Naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Zbigniew Bartosiak. Doskonalenie śląskiej kadry kierowniczej poprzedziło wystąpienie Naczelnik Wydziału Gabinet KWP w Katowicach podinsp. Gabrieli Sochy.

  • Etyka, wizerunek, ceremoniał policyjny – szkolenie kadry kierowniczej
  • Etyka, wizerunek, ceremoniał policyjny – szkolenie kadry kierowniczej
  • Etyka, wizerunek, ceremoniał policyjny – szkolenie kadry kierowniczej
  • Etyka, wizerunek, ceremoniał policyjny – szkolenie kadry kierowniczej
  • Etyka, wizerunek, ceremoniał policyjny – szkolenie kadry kierowniczej
  • Etyka, wizerunek, ceremoniał policyjny – szkolenie kadry kierowniczej