Przyjmowanie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków

Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmują w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie wyznaczeni policjanci lub pracownicy od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie obywatela w sprawie skargi lub wniosku od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do godziny 21.00

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:

  • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
  • posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,
  • w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE

Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmują w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie wyznaczeni policjanci lub pracownicy od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie obywatela w sprawie skargi lub wniosku od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)  do godziny 21.00

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie lub jego Zastępca przyjmują osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 13:30 do 16:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie ul. Bema 1

W celu zapewnienia właściwej obsługi zapisy na rozmowę z Komendantem Powiatowym Policji i Jego Zastępcą przyjmuje Sekretariat Komendanta pod nr tel. (32) 36 80 212 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. We wnioskach o wyznaczenie spotkania proszę o ujmowanie tematyki spotkania, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.
Jednocześnie do dyspozycji osób skarżących pozostają funkcjonariusze Zespołu Kontroli w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

Jednocześnie skargi można kierować na adres e-mail: komendant@bedzin.ka.policja.gov.pl

Informujemy jednocześnie, że pod numerem telefonu 0-800-163-090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”, której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut – w momencie gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
 

Ponadto informujemy o treści art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego, z którego wynika

§ 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
 

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811
 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (58) 764 73 02
fax (58) 764 73 03
 

Przyjęcia interesantów:
telefon (58) 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00
 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823
 

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 – 17.00
 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (71) 34 69 115
fax (71) 343 43 25
 

Przyjęcia interesantów:
telefon (71) 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 

strona główna RPO: www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek